Tài liệu gồm 67 trang hệ thống toàn diện kiến thức Sinh học 12 trong SGK, giúp học sinh có thể tra cứu nhanh các kiến thức Sinh học 12 và dễ dàng ghi nhớ, học thuộc. Kiến thức trong tài liệu được trình bày khoa học theo trình tự, có kết hợp với sơ đồ tư duy và các bảng biểu so sánh giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức Sinh học 12.

Nội dung tài liệu:

Chuyên đề I. Di truyền và biến dị


  • Vấn đề 1. Cấu trúc - cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử

1. Cấu trúc ở cấp độ phân tử
2. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
3. Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử (đột biến gen)

  • Vấn đề 2. Cấu trúc - cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào, cơ thể

1. Cấu trúc của nhiễm sắc thể (NST)
2. Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
3. Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ cơ thể

  • Vấn đề 3. Cơ chế di truyền ở cấp độ quần thể

1. Khái niệm về quần thể
2. Các đặc trưng di truyền của quần thể
3. Cấu trúc di truyền quần thể

  • Vấn đề 4. Ứng dụng di truyền học – di truyền học người

1. Chọn, tạo giống vật nuôi, cây trồng và vi sinh vật
2. Di truyền học người

Chuyên đề II. Tiến hoá


  • Vấn đề 1. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa tiến hoá

1. Bằng chứng tiến hóa
2. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

  • Vấn đề 2. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

1. Sự phát sinh sự sống
2. Sự phát triển của sinh gới qua các đại địa chất
3. Sự phát sinh loài người.

Chuyên đề III. Sinh thái học


  • Vấn đề 1. Cá thể và quần thể sinh vật

1. Cơ thể và môi trường
2. Quần thể sinh vật

  • Vấn đề 2. Quần xã sinh vật

1. Khái niệm
2. Quan hệ giữa các loài
3. Các đặc trưg cơ bản của quần thể
4. Diễn thế sinh thái

  • Vấn đề 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1. Hệ sinh thái
2. Sinh quyển và bảo vệ môi trường

0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: